آلاباستر

هنگامی که شما رویای آلاباستر به نمایندگی از شادی از زندگی شخصی، شاید عشق جدید شما خیلی زود و یا یکی از شما فقط ملاقات پیدا کنید. این می تواند نشانه ای از ازدواج شاد و زندگی خانوادگی است. اگر شما رویای مجسمه آلاباستر نشانه بد ترمز است، که به این معنی است که شما از اندوه، غم و اندوه و یا حتی نوعی فاجعه رنج می برند.