زنگ خطر

رویای در مورد زنگ خطر نماد احساس فوریت در یک رابطه یا وضعیت است. درگیری یا شخص دیگری در حال تجربه است که نیاز به توجه دارد. اضطراب یا استرس ممکن است به حد بالایی رسیده باشد. متناوبا، زنگ خطر می تواند نشان دهنده نقض مرزها یا مرزها باشد. شما یا شخص دیگری ممکن است بیش از حد با چیزی رفته است.