رها شده

رویای در مورد یک ساختمان رها شده نماد یک منطقه نادیده گرفته شده از زندگی خود را که فراتر از تعمیر و یا بازگشت به. پس از ترک چیزی به تنهایی برای مدت طولانی است که راه اندازی مجدد آن و یا تعمیر خارج از سوال. متناوبا, ساختمان رها نماد خاطرات از دوستی های شکست خورده, دوستی های قدیمی و یا احساس ناراحت کننده یادآور یک نقص ناامید کننده. برای رویا که یک ساختمان یا فضا رها شده است نیز می تواند احساسات خود را در مورد چگونه وحشتناک آن است که متوجه منطقه ای از زندگی خود را نشان می دهد, هرگز به دوباره توجه. احساس که برخی از منطقه از زندگی خود را شانس سزاوار و یا خراب تنها فرصت موفقیت.