لوت

هنگامی که شما پرتاب alaúde را به یک رویا، پس از آن چنین رویا نشان می دهد سرنوشت و بی گناهی.