آلباتروس

هنگامی که شما رویای آلباتروس نشان دهنده حمایت از خود و آزادی است. هنگامی که شما خواب آلباتروس است که فوت کرده است و یا مرگ یکی، آن را به معنای اندوه و غم، که شما رنج می برند. مطمئن شوید که شما از این آگاه هستند.