آلباتروس

رویای در مورد آلباتروس نماد جنبه ای از خود است که به وضوح قریب به اتفاق و یا مبهم است. شما یا کسی که ~سرقت صحنه~ و یا احساس می کند مانند یک نفرین اجتناب ناپذیر است.