آلبینیسم

هنگامی که شما رویای آلبینو، آن را به معنای بی گناهی، زندگی پایدار و بی زمان است. این رویا نشان می دهد که چگونه سالم و طولانی زندگی خواهد داشت. مطمئن شوید که شما یک فرد لیبرال و باز فکر. هنگامی که شما رویای مجسمه آلبینو و یا شکل از آن، آن را نماد آنچه شما را دوست دارم و مراقبت به عنوان شما آنهایی که شما دوست دارم نیست. این نشان می دهد که چگونه نگران شما در مورد خانواده خود را, بهترین چیزهایی که شما می خواهید برای آنها. این رویا همچنین می گوید که همه چیز می تواند رها شود.