آلبینو

رویای آلبینو نماد جنبه ای از یکی است که به وضوح ناقص است. مثال: مردی رویای یک مرد آلبینو را داشت که سرش فریاد می زد. در زندگی واقعی او پس از یک پروژه کاری با مهلت بود. مرد آلبینو جیغ نشان دهنده احساسات حساس خود را در مورد ناقص به عنوان کار خود را به عنوان رئیس خود را تحت فشار او بود.