آلبوم

اگر شما رویای دیدن یک آلبوم نماد است که شما توسط مردم خوب احاطه شده است. این افراد صادقانه عشق، احترام و قدردانی از شما برای که شما هستند. هنگامی که شما رویای نگاه کردن از طریق آلبوم پر از عکس، به این معنی است که آن را برای شما سخت است به فراموشی گذشته و رها کردن از چیزهای بد است که برای شما اتفاق افتاده است. شما از دست رفته چیزهایی که قبل از اتفاق افتاده است و شما نمی توانید بر روی حال و آینده تمرکز.