آلبوم عکس

اگر شما را از طریق آلبوم عکس در یک رویا نگاه, سپس چنین رویایی به این معنی است که شما در حال فکر کردن زیادی در مورد گذشته خود را. شاید خاطرات تاثیر زیادی بر زندگی امروز داشته باشد. رویا نشان می دهد که شما در حرکت، به جای زندگی در گذشته.