کنگر فرنگی

هنگامی که شما رویای دیدن و یا خوردن کنگر فرنگی, به این معنی است که شما باید احساسات خود را با صدای بلند بیان. این رویا نشان می دهد ترس خود را از دیده شدن. شما برخی از مشکلات و عدم اعتماد به نفس. متناوبا, شما نیاز به استراحت و کسی که شما واقعا بدون ترس از بیان خود را به دیگران.