رها کردن

هنگامی که شما رویای رها شدن، به این معنی است که شما باید گذشته خود را فراموش کرده و تمرکز بر آینده خود را. شما باید گذشته خود را فراموش کرده ام. تفسیر رویای خود را با ترک نشان می دهد، که شما از هدر رفتن می ترسند، به تنهایی باقی مانده است. شما نباید از مردم غفلت از احساسات خود را بترسید. معنی خواب است که شما رها می تواند به این معنی است که شما از دست رفته اخیر رنج می برند و یا ترس از دست دادن کسی که شما دوست دارم. ترس از ترک ممکن است به این معنی است که شما در حال بهبود در حال حاضر, بنابراین شما قبل از رنج می برد و در حال حرکت به جلو. این رویا همچنین می تواند به معنای چیزی که شما یک بار به عنوان یک کودک رنج می برد. هنگامی که شما ترک افراد دیگر در رویای خود را می تواند به این معنی است که شما توسط تصمیم گیری شما در اوایل زندگی خود را ساخته شده شوکه شده است. کار اصلی شما نیاز به انجام این است که حرکت به جلو در زندگی خود را و من از کاری که شما انجام داده اند و یا انجام نداده اند پشیمان نیست.