شیرین بیان

رویای در مورد آب نبات شیرین بیان قرمز نماد لذت شما باید به بازی و یا سعی کنید چیزی. رویای با شیرین بیان سیاه نماد لذت بردن از وحشتناک بودن یا وحشتناک بودن برای افراد دیگر است، شما با آن بازی می کنید. لذت حاصل از لمس کردن یا آزمایش با چیزی است که شما هیچ سود شخصی از آن دریافت نمی کنید. مثال: یک دختر خواب داشتن یک گلدان شیرین بیان قرمز، نشسته بر روی قفسه. در زندگی واقعی، او به تازگی بکارت خود را از دست داده بود و احساس خوبی بود، به امید آزمایش با انواع دیگر از جنس.