رسیدن

خواب است که شما در حال آمدن از چیزی یا کسی، به معنی هوس و یا تمایل به چیزی که شما ندارد. رویا همچنین می تواند نمادی از خلاء عاطفی در زندگی خود را که شما در حال تلاش برای پر کردن.