تار

اگر شما تار را در یک رویا می بینید، پس به این معنی است که شما به کسی اعتماد زیادی در زندگی خود را. شاید رویا نشان می دهد که شما مستقل تر. تار همچنین می تواند ذهن و مسائل فرعی است که پنهان وجود دارد نشان می دهد.