گوزن شمالی

خواب است که شما در حال دیدن گوزن شمالی نماد قدرت و استقامت. این نشانه ای است که شما نیاز به صرف زمان بیشتر با دوستان و خوردن سالم تر است.