الکل

رویای مصرف الکل می تواند نشان دهنده پتانسیل برای رفتن بسیار دور با ایده ها و یا منافع خود را. مثبت, ممکن است منعکس کننده چگونه شما در حال داشتن سرگرم کننده با چیزی که شما واقعا دوست دارید.