زیر آب

هنگامی که شما خودتان را در زیر آب می بینید، پس از آن چنین رویایی نشان دهنده جنبه های پنهان شخصیت خود را. شاید شما می خواهید به نامرئی باشد. رویای در مورد زیر آب نیز می تواند نشان می دهد که شما از محیط اطراف آگاه باشید چرا که ذهن ناخودآگاه خود را در تلاش است به شما نشان می دهد که مراقب باشید. زیردریایی نیز نماد پیوند بین شما و بستگان خود را, به خصوص مادر که به دنیا آورد شما. چنین رویایی می تواند وظایف سنگین شما را نشان می دهد و که بسیار دشوار برای مقابله با. شاید شما می خواهید برای فرار از وضعیت شما در حال حاضر.