الکل

رویای در مورد الکل نماد تلاش خود را به کاملا عقیم اشتباه و یا مشکل است که از کنترل خارج شده است. شما نمی خواهید به چیز جدیدی فکر می کنم.