دفع دفع

رویای در مورد دفع دفع در حمام نماد پاک کردن احساسات منفی, اعتقادات و یا موقعیت. شما می توانید با چیزی در زندگی خود را به پایان رسید. رویای در مورد دفع دفع نادرست و یا مستهجن نماد خراب کردن یک چیز خوب و یا ایجاد یک مشکل است. این نشان می دهد غفلت و افکار نامناسب و رفتار. شما ممکن است خلاص شدن از شر چنین مشکل بی دقتی، بی ادبانه و یا غیر مسئولانه. رویای در مورد دفع دفع در مقابل افراد دیگر می تواند نشان دهنده فشار است که شما احساس می کنید در شما قرار داده می شود برای مقابله با یک مشکل. همچنین می تواند نمایندگی از احساسات شرم به عنوان شما با مشکلات در باز برخورد.