رها کردن

خواب است که شما رها نماد احساسات از غفلت و یا فراموش شده است. همچنین می تواند نمایندگی از چیزی در زندگی خود را که شما اعتماد به نفس در مورد ناگهان در دسترس نیست. شما همچنین ممکن است ترس از متروکه شدن، رها شدن و یا حتی خیانت داشته باشد. رویا می تواند از از دست دادن اخیر و یا ترس از دست دادن یکی از دوست داشتنی سرچشمه. ترس از ترک می تواند خود را در رویای خود را به منعکس کردن مشکلات با اعتماد به نفس و یا ناامنی نشان می دهد.