الکلی

رویای در مورد الکلی نماد شما و یا کسی دیگر که نمی تواند متوقف رفتن overboard با چیزی که آنها می خواهم. داشتن یک مشکل کنترل خود را. ~سوختن~ با منافع خود و یا چیزی است که لذت می دهد. الکلی نیز می تواند نمایندگی وابستگی به چیزی که دوست دارید انجام دهید این است که خودتان را از بین بردن. چیزی یا کسی ممکن است بیش از حد زیبا برای جلوگیری از آن را دوست دارم.