قرآن

رویای قرآن نماد باورهای اساسی است که بسیار نگران محدود کردن شادی است. شما یا شخص دیگری ممکن است رفتن بیش از حد، تلاش برای مثبت و یا اخلاقی است. قرآن می تواند نشانه ای باشد که شما باید کنترل خود را در نقطه ای از خوشحال نبودن متوقف کنید. مثبت, قرآن می تواند نشانه ای است که آنها بسیار نگران در مورد انجام هیچ کار اشتباه دوباره. مایل به اخلاق کامل و یا رفتار خوب است.