نام مستعار

برای شنیدن یک نام مستعار، هنگامی که شما در حال رویا، نشانه کنجکاو از رویای خود را است. این نشانه نشان دهنده احساسات و خاطرات خود را از کسی که با آن نام مستعار شناخته شده است. اگر نام مستعار ناآشنا است ، سپس آن را می توان جناس بر روی چیزی یا استعاره. خواب است که کسی شما را با نام مستعار تماس نشان می دهد که شما در حال تلاش برای تغییر آنها را به شما فرم و دیگران شما را ببینید.