روستا

روستا در یک رویا، به تمایل خود را به بخشی از جامعه تعیین شده است. شاید آنها احساس تنهایی, بنابراین شما به دنبال حمایت. رویا نیز نشان می دهد توانایی خود را به زندگی با دیگران.