کشف

رویای کشف به این معنی است که شما ممکن است وارد مرحله جدیدی از زندگی و یا مرحله جدیدی از توسعه شخصی. برای کسب اطلاعات بیشتر، لطفا معانی پیدا کردن را بخوانید.