آلدراوا

رویای در مورد توقف درب نماد شما و یا کسی دیگر است که در حال انجام تلاش اضافی به متوجه می شود.