آلدراوا

برای دیدن و یا استفاده از یک دزد نماد مبهم از رویاها است. رویای این می تواند نماد فرصت ها و انتظارات استقبال شده است. شما ممکن است به دنبال کمک های معنوی و راهنمایی. در یادداشت منفی ، برای دیدن یک دزد در رویای او به معنای افکار سرکوب شده است. مرگ و انتظارات خسته کننده. همچنین در نظر گرفتن یک کلاور به عنوان یک کنایه جنسی, با اشاره به سینه یک زن.