رزماری

برای دیدن رزماری، هنگامی که شما در حال خواب، به معنای شادی است. رزماری همچنین به عنوان نشانه ای از به یاد آوردن چیزی برای احساس احساسات بهتر ایستاده است. شما عمیقا یا با دقت در مورد چیزی فکر می کنید، چه چیزی از دست رفته است؟ آیا می خواهید چیزی را نجات دهید؟ این می تواند رابطه یا خاطرات باشد. از آنجا که رزماری نشانه ای از چنین هدفی است.