نافرمانی

رویای سرپیچی از اقتدار نماد خطر است که منجر به فکر کردن برای خود. همچنین می تواند نمایندگی از آشفتگی درونی و یا درگیری با پدر و مادر خود را. سرکوب اعتقادات سفت و سخت خود را. رویا در مورد سرپیچی از پدر خود را ممکن است نشانه ای است که شما در حال سرپیچی از وجدان خود را. انجام برعکس آنچه درست است. رویای بیش از حد بودن نماد احساسات داشتن احترام از دست رفته است. فکر کردن دیگر مهم یا کامل نیست. منفی, آن را می تواند نشانه ای است که کسی که شما در حال کنترل دفاع از خود و یا ساخت انتخاب های خود را.