شادی

رویای که شما شاد هستند، نشان دهنده هماهنگی بین دوستان و عزیزان است.