فلج

رویا، که در آن شما فلج n، نشان می دهد ناتوانی در انجام کاملا. رویا همچنین می تواند عدم آزادی را نشان می دهد. تفسیر شده ترین معنی از مسکن فلج در تفسیر رویای معلول توضیح داده شده است.