تغذیه با شیر مادر

رویای تغذیه با شیر مادر نماد اعتیاد است. یا نیاز عاطفی و یا یک وضعیت ظریف است که نیاز به مراقبت و محبت زیادی است. شما یا کسی که احساس می کند کاملا وابسته به دیگران است. تغذیه منفی با شیر مادر ممکن است نشان دهنده عدم. متناوبا, ممکن است به این معنی است که شما و یا شخص دیگری است که بسیار مراقب باشید در مورد چگونه یک منطقه از زندگی خود را در حال توسعه است. با دقت به شما همه چیز شما نیاز به موفقیت.