الهه

رویا در مورد الهه نماد جنبه ای از خودتان است که نیازهای خود را برآورده, باعث می شود خواسته های خود را به حقیقت می پیوندد و یا به شما می دهد همه چیز شما می خواهید. چیزی زیبا یا شگفت انگیز است که شما یک قدردانی عمیق برای. خواب است که شما یک الهه می تواند احساسات خود را از کاملا خشنود شخص دیگری را نشان می دهد, و یا شما انجام همه چیز می تواند آنها را کمک کند. همچنین می تواند نمایندگی از حس قدرتمند قدردانی و یا احترام است که شما از دیگران احساس می شود.