تغذیه با شیر مادر

اگر رویای تغذیه با شیر مادر را دارید، چنین رویایی نشان دهنده محبت، مادری و بی گناهی است. رویاپرداز این است که برای رسیدن به نقطه ای از زندگی خود را که در آن لطافت و امنیت شما را احاطه کرده است. اگر مرد خواب تغذیه با شیر مادر را می دید، پس چنین رویایی در مورد خواسته های پنهان جنسی یا نیاز به عشق و محبت پیش بینی می کند که در دوران کودکی مادر دریافت می شد. مراقبت شما دریافت خواهد کرد نیز ممکن است. برای تفسیر رویای دقیق تر در مورد رویای خود را, همچنین به معنای پرستاری به عنوان شما می توانید بسیار بیشتر از توضیح در مورد رویای خود را.