جرمن

رویای مربوط به آلمان نماد ذهنیتی است که با احساسات دیگر مردم بی صدا، سرد یا بی خیال است. همچنین می تواند نمایندگی از تمایل به بیش از حد منطقی است. مثال: مردی رویای دیدن یک آلمانی شاد و خندان را داشت. در زندگی واقعی او معتقد بود که خودکشی انتخاب منطقی است، بر اساس احساسات خود را در مورد اینکه آینده چقدر بد خواهد بود با در نظر ن گرفتن آنچه خانواده اش در مورد او احساس می کند انجام این کار است. آلمانی منعکس کننده ماهیت بی احساس محاسبه شده از تصمیم خود را.