آلرژی

رویای در مورد آلرژی نماد حساسیت به افراد خاص و یا موقعیت. شما ممکن است احساس کنید که شما از نظر جسمی یا عاطفی محدود به انجام کاری.