آلرژی

هنگامی که شما رویای حساسیت به چیزی، به این معنی است که برخی از انواع شرایط است که باعث می شود شما احساس احساس عاطفی وجود دارد. شما باید در نظر بگیرید که اگر چیزهایی که شما نمی خواهم انجام دهید وجود دارد, شاید آن را بسیار ناتوان کننده و دشوار, و اگر شما احساس می کنید که راه, سپس شما باید انجام این کار را متوقف, حتی اگر آن را به دیگران آسیب جدی. شما نمی توانید مسئول دیگران باشید، شما باید از خودتان مراقبت کنید. شاید شما باید کمی استراحت، استراحت و فکر می کنم آن را باید تغییر کند.