پول

رویا با پول نماد قدرت برای رسیدن به اهداف و یا اهداف با آزادی کل است. شما می توانید انتخاب کنید برای انجام هر آنچه شما می خواهید. ارزش پول شما در یک رویا با استفاده از تعداد زیادی برای تعریف انتخاب خود و یا احساس قدرت. برای صرف پول نماد استفاده از انرژی و یا منابع برای رسیدن به اهداف و یا انجام کارهای راه شما می خواهید. رویای در مورد پول داده می شود نماد فرصت ها و یا موقعیت هایی است که به شما گزینه ها و یا قدرت شما قبل از ندارد.