باله های آب و هوا

رویای طوفان آب و هوا نماد غیر قابل پیش بینی و یا موقعیت است که شما احساس می کنید که هر چیزی می تواند اتفاق می افتد.