کاهو

رویای در مورد کاهو نماد انتخاب شما احساس جدی نیست و یا هر کسی را آزار نمی دهد. مسائلی که شما احساس نمی کنید به اندازه کافی مهم برای واردات و یا باعث درگیری. موقعیت ها و یا انتخاب هایی که شما فرض می کنید برای همه خشنود است. احساس نکنید که شما نیاز به اجازه و یا نیاز به کسی که بپرسید آنچه که آنها فکر می کنم. منفی, کاهو می تواند نشانه ای است که شما بسیار مطمئن است که یک مشکل به فرد دیگری حساس نیست. فرضیات کور.