شکم

اگر رویای شکم را دارید، به این معنی است که احساسات و غرایز خود را سرکوب می کنید. شکم همچنین می تواند به این معنی است که شما مشکلات فیزیولوژیکی و تجربه انسداد و یا اسهال. نماد دیگر از دیدن شکم در رویای خود را می تواند به این معنی است که چیزی در زندگی شما پیدا کردن دشوار به اعتراف و ممکن است آن را قبول نیست، و معنی این است که شما می خواهید برای خلاص شدن از شر آن وجود دارد. اگر می بینید که شکم شما آسیب پذیر است، به معنای سوء استفاده است. رویا نیز ممکن است به این معنی است که شما می خواهید، اما ترس از بیان غرایز همیشه بود.