کاهو

اگر کاهو را در باغ می بینید، پس چنین رویایی وعده لحظات شاد زندگی شما را می دهد. شاید شما قادر خواهید بود برای لذت بردن از آرامش و جنبه های حیاتی زندگی. هنگامی که شما در حال کاشت کاهو در یک رویا, سپس به این معنی است که شما علت بیماری های خود را. اگر شما خرید کاهو n رویا ، سپس به این معنی است که شما ناامیدی رنج می برند ، چیزهایی که شما انجام می دهند. اگر کاهو خوردید، پس چنین رویایی از رفتار نادرست دیگر هشدار می دهد.