آب نبات

به رویای شیرینی، اشاره به نیاز به کسی خاص در زندگی شما و یا قوی ترین پیوند اگر شما در حال حاضر آن فرد، چرا که عزیز ما به نام کسانی که ما دوست داریم. از سوی دیگر، آب نبات به معنای نیازهای محدود شما است. این می تواند خواسته ها و خواسته های جنسی است که ناراضی است.