خیاط

رویای خیاط ، پیش بینی در مورد توانایی خود را به تخیل.