بیمار

رویای در مورد بیمار بودن نماد مشکلات، ناامیدی ها و یا موانع است که شما باید انتظار داشته باشید از طریق قبل از شما شروع به انجام آنچه شما واقعا می خواهید. احساس عقب نگه داشته شده توسط چیزی که شما نمی توانید کنترل.