سنجاق

خواب است که شما توسط سنجاق گاز گرفته به معنی یک وضعیت چسبناک و یا رابطه آزار دهنده است. ممکن است به وضعیتی اشاره کند که در حال از هم پاشیدن است، یا این ناپایدار است. شما ممکن است احساس اضطراب و یا احساس نیاز به نگه داشتن یک رابطه خاص با هم. جناس را روی کسی در نظر بگیرید که ممکن است یک دیک باشد. متناوبا دیدن سنجاق در رویای خود را می تواند احساس به دام افتاده و یا بی حرکت، به عنوان نمونه ای از عبارت ~در حال پین کردن~ اشاره.