سردرد

هنگامی که شما رویای داشتن سردرد, سپس آن را می تواند محرک داخلی است که بیان بدن خود را نشان می دهد, مانند سردرد واقعی. سردرد در یک رویا نیز می تواند نشان می دهد که مسیر اشتباه رویاپرداز را انتخاب می کند. شاید شما ترک احساسات را به استفاده از ذهن، بنابراین شما قادر به فکر کردن به وضوح و تصمیم گیری درست است.