بی حسی

خواب است که شما احساس بی حسی نشان می دهد که شما اجازه ترس تسلط. شما می ترسید به هر گونه خطر و شکست.