جلبک

رویای در مورد جلبک نماد نارضایتی از چیزی که شما در حال حاضر انجام می دهند. شما نمی توانید با جایی که شما در زندگی خوشحال باشد. کاری که نمی خواهید انجام دهید، یا درگیر همه چیز باشید. مثال: مردی خواب بیرون آمدن از رودخانه ای با جلبک در آن را داشت. در زندگی واقعی، او به پایان رسید تا به دنبال یک کار و احساس کرد که کار جدید او را دور از آنچه که او واقعا می خواست انجام دهد.